Què és el Consens de Washington?

L’expressió de Consens de Washington, originària de John Williamson (1990), és utilitzada inicialment per referir-se al consens existent entre els poders que resideixen a Washington respecte de les principals reformes econòmiques que, per aconseguir elevar el seu nivell de creixement econòmic, havien d’efectuar els països de l’Amèrica Llatina.

Els instruments de política econòmica que utilitza poden resumir-se en les següents mesures: la creació d’un marc macroeconòmic equilibrat; l’existència d’una Administració de menor dimensió i més eficient; l’establiment d’una creixent competència entre les empreses (del país i respecte a les de fora del mateix) per incrementar l’eficiència del sector privat; la realització de polítiques destinades a la reducció de la pobresa; la desregulació dels mercats; la protecció de la propietat privada

En realitat, el Consens de Washington insta els països d’Amèrica Llatina a substituir una política, basada en un considerable intervencionisme estatal i una relativament elevada protecció del mercat interior, que comporta un escenari econòmic on les devaluacions de la moneda són un fenomen corrent, per una altra en què es combini el lliure mercat (i, per descomptat, un comerç més lliure) amb l’existència d’una moneda estable. Es proposa que, des del Consens de Washington, el paper de l’Administració ha de canviar i aquesta ha de disminuir considerablement la seva intervenció en l’economia. La seva funció ha de limitar-se a crear un marc adequat i estable per al desenvolupament de l’activitat econòmica.

Encara que aquesta proposta era inicialment referida a Amèrica Llatina, ràpidament es va considerar extensible a pràcticament qualsevol país en vies de desenvolupament i, per descomptat, també aplicable als països desenvolupats. Així, alguns autors consideren que les condicions de convergència financera, prèvies a l’entrada a l’euro, constitueixen en part l’aplicació de l’esperit del Consens de Washington a la formació de la Unió Monetària Europea.

L’acceptació pràcticament a nivell mundial del Consens de Washington implica l’adopció de polítiques més favorables al lliure comerç, a la llibertat de moviments de capitals i a la difusió de la tecnologia a nivell mundial, i crea un marc que afavoreix l’aparició del fenomen econòmic més important de final del segle XX: la globalització.

Més informació del Consens de Washington